Privacyverklaring I Ondernemersvereniging Workum I Workum I Uw privacy nemen wij serieus

  • Stacks Image 445
  • Stacks Image 447
  • Stacks Image 449
  • Stacks Image 451
  • Stacks Image 453
Stacks Image 494
Stacks Image 502
Stacks Image 506

Privacy

▼ Privacy verklaring

Privacy verklaring
Ondernemersvereniging Workum, hierna te noemen “OVW”, statutair gevestigd te Workum ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67958451 en bereikbaar via info@ondernemersverenigingworkum.nl verklaart:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met OVW.

In het kader van de door OVW uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert OVW persoonsgegevens van haar leden. OVW verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen OVW geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar leden.
Privacy verklaring
De persoonsgegevens van haar leden kunnen via het contactformulier op de website www.ondernemersverenigingworkum.nl worden ingevuld en worden verwerkt in de ledenadministratie van OVW.

OVW respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. OWV spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.
OWV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.
Uw privacy is belangrijk. De Ondernemersvereniging Workum gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om
Cees van Stam - Secretaris
Waarom verwerken wij uw gegevens?
OWV verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw lidmaatschap met OVW, zodat OVW haar activiteiten - in het belang van haar leden - optimaal kan uitvoeren en de ledenadministratie kan voeren.
Over welke persoonsgegevens gaat het?
Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de (uitvoerend) secretaris ingevoerd aan de hand van het (digitale) inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van OWV.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn
• (Bedrijfs)naam
• Contactpersoon
• Adres
• Postcode
• Vestigings- /Woonplaats
• Email adres
• Telefoonnummer (niet verplicht)
• Aantal medewerkers
• Branche
 
OVW zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal OVW de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Wat doen we met uw gegevens?
OVW voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van OVW. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
• Lidmaatschapsadministratie van OVW leden
• Contributie-inning en facturering
• Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden
• Samenstelling en distributie van de OVW nieuwsbrief naar leden
• OVW specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
Voor de financiële administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst / rechtmatig belang /wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zeven jaar na einde lopend boekjaar

Ondernemersvereniging Workum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ondernemersvereniging Workum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Ondernemersvereniging Workum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Uw rechten op persoonsgegevens
U kunt bij het bestuur middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.
Verwijderen van uw persoonsgegevens
Op schriftelijk verzoek van u, als een OVW lid, zal OVW door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.

Leden die het lidmaatschap van OVW opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.
Inzage door derden
OVW zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten OVW zonder toestemming van het OVW lid. OVW zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.
Beveiliging van uw gegevens
OVW treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op
eventuele wijzigingen. Deze versie is laatst gewijzigd op 07-06-2018
Stacks Image 510
Stacks Image 516
Stacks Image 519
Stacks Image 54

Deze website maakt enkel gebruik van cookies van externe social media als Facebook en Twitter. Meer weten? Surf naar onze privacyverklaring