laden...

Home

Kom ook naar de Algemene Leden Vergadering!
U bent van harte welkom op 9 april 2019 in de Klameare vanaf 20.00 uur.
Merk 1, 8711 CL Workum.

▼ Ondernemers vereniging Workum

Ondernemersvereniging Workum

Workum kent zeer veel ondernemers: ZZP-ers/vrije beroepers, winkeliers, bedrijven in de horeca- en verblijfsrecreatie, watersport gerelateerde bedrijven en bedrijven in de handel- en industrie. In 2016 is bij een aantal ondernemers het idee ontstaan om in Workum een ondernemersvereniging op te richten. Samen sta je immers sterker, bijvoorbeeld in de richting van de overheid. Ook biedt een ondernemersvereniging een goed platform voor ondernemers om elkaar te leren kennen, eventueel kennis te delen en mogelijke vormen van samenwerking te onderzoeken.

Iedere Workumer ondernemer is welkom

Begin 2017 zijn de eerste stappen gezet om de vereniging goed van start te laten gaan. Op 6 april 2017 heeft het bestuur van Ondernemersvereniging Workum zich gepresenteerd aan de ondernemers van Workum in de Klameare. Het was een geslaagde bijeenkomst met meer dan 70 ondernemers aanwezig. Inmiddels zijn meer dan 140 leden aangemeld bij onze Ondernemersvereniging. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de positieve inbreng op deze avond!
Een platvorm om elkaar te leren kennen, kennis te delen en vormen van samenwerking te onderzoeken.
Afke Visser - Visser Jachtbouw

▼ Doelstelling

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van zelfstandige ondernemers en ondernemingen in de stad Workum en directe omgeving alsmede het bevorderen van een goed algemeen ondernemersklimaat en bedrijvigheid binnen Workum en directe omgeving.

Samen sterk

Samen sta je immers sterker, bijvoorbeeld in de richting van de overheid.
Frank de Haan - De Haan Watersport

Doelen bereiken

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
 • Het zijn van de centrale aanspreekpartner voor de overheid voor alle zaken die de Workumse ondernemers aangaan;
 • Het zijn van een netwerkorganisatie ten behoeve van de Workumse ondernemers zodat men van elkaar weet wat men kan en wat men doet. Als men elkaar immers leert kennen (ook buiten de eigen vaste groep van bekenden) dan schept dat mogelijk allerlei zakelijke kansen die nu nog onbenut blijven.

Ledenvergadering

Het bestuur wil op de ledenvergadering graag met u van gedachten wisselen en uw ideeën vernemen om van de Ondernemersvereniging Workum een succes te maken!

▼ Activiteiten

Activiteiten

Kom ook naar de Algemene ledenvergadering! U bent van harte welkom op 9 april 2019 in Kultuerhuis de Klameare vanaf 20.00 uur. Merk 1, 8711 CL Workum.

Een mooie kans om uw stem te laten horen en mede-ondernemers in Workum (beter) te leren kennen.
Kom ook naar onze (netwerk-) bijeenkomsten! U bent van harte welkom!
Frank de Haan - De Haan Watersport

Agenda

 • 9 april 2019, Algemene Ledenvergadering in de Klameare. Merk 1, 8711 CL Workum.
 • 19 januari 2019, Nieuwjaarsborrel in De Klameare, Merk 1, 8711 CL Workum.
 • 29 november 2018, Netwerkborrel en Bedrijfsbezoek, de Nylander, Lange Leane 10, 8711 HK Workum
 • 9 oktober 2018, Algemene Ledenvergadering, De Klameare, Merk 1, 8711 CL Workum
 • 12 juni 2018, Netwerkborrel, De Wijnberg, Merk 3, 8711 CL Workum
 • 9 april 2018, Algemene Ledenvergadering, Klameare, Merk 1, 8711 CL Workum
 • 8 februari 2018, Netwerkborrel Galerie ZoFier, Aldewei 26, 8711 BT Workum
 • 13 december 2017 Netwerkborrel, Pickwicks Steak& Tapas, Noard 41, 8711 AB Workum
 • 2 november 2017, Algemene Ledenvergadering in Kultuerhús Klameare, Merk 1, 8711 CL Workum
 • 7 september 2017, Derde Netwerkborrel bij Ennik Autobedrijf, Hearekeunst 19/21, 8711 HE Workum
 • 5 juli 2017 Tweede netwerkborrel bij De Haan Watersport, Algeraburren 27, 8711 BR Workum
 • 11 mei 2017 Eerste Netwerkborrel in Havenrestaurant It Soal, Suderseleane 25, 8711 GX Workum.
 • 6 April 2017 Openbare Ledenvergadering in de Klameare.

▼ Leden

Leden

De OVW heeft een aanzienlijk aantal leden. En dit aantal groeit nog steeds. Word ook lid!

Lid worden?

Ook lid worden? Meld u zich aan via ons contactformulier. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 50,- per jaar.
Ondernemers in welke branche dan ook; iedereen is welkom bij de OVW
Frank van het Reve - Aquaresort It Soal

▼ Protocol projecten OF Workum

1

(2e versie d.d. 18 dec. 2017)
Via welke weg kan men aanvragen indienen met betrekking tot financiering vanuit het Ondernemers Fonds Workum? (OFW)

Aanvragen kunnen via de website van het Ondernemersfonds(OF), www.ondernemersfondsswf.nl ingediend worden (deze worden dan zonder tussenkomst van het OF rechtstreeks naar de Ondernemers Vereniging Workum (OVW) verzonden), of men dient een verzoek in via het secretariaat van de OVW (per mail), info@ondernemersverenigingworkum.nl. COW stuur hierna een ontvangst bevestiging en geeft de aanvraag een projectnummer.

2

Waaraan dient uw verzoek te voldoen?

De aanvrager dient een volledige en inhoudelijke omschrijving van het project te geven alsmede een onderbouwing waarom men meent voor financiering uit het OFW in aanmerking te komen. Tevens dient er een zo volledig mogelijke begroting (inclusief de totale projectkosten) meegeleverd te worden alsmede een onderbouwing van het gewenste bedrag welke men uit het OFW wenst te ontvangen. Indien men reeds over eigen middelen beschikt of over cofinancieringen dan dient men dit uiteraard ook in de begroting te benoemen. De commissie OF gelden Workum zal de aanvraag beoordelen waarna het bestuur hierin een besluit zal nemen. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de gang van zaken door ons.

3

Wat zijn de beoordelingscriteria? (er dient in principe aan alle criteria te worden voldaan);

 • Als leidraad geldt dat het fonds door en voor ondernemers is. Projecten dienen dus ten goede te komen aan alle ondernemers in Workum of een navenante groep van ondernemers in Workum, Dit ter beoordeling van het bestuur.
 • Individuele sponsoring is uitgesloten.
 • Project dient een collectief belang te dienen.
 • Project dient vernieuwend te zijn.
 • Project dient het huidige ondernemersklimaat te verstevigen.
 • Project kan en mag geen gemeentelijke taken overnemen.
 • Reeds bestaande projecten welke verliesgevend zijn worden niet ondersteund.

4

Aanvraag en uitkering met betrekking tot projectgelden

Projecten worden door de initiatiefnemers ingediend bij het secretariaat van de OVW (zie artikel 1). De secretaris stuurt de aanvraag door naar de Commissie Ondernemersfonds Workum(COW). De COW beoordeelt de aanvraag conform artikel 2 & 3 en brengt een advies uit over de aanvraag aan het bestuur van de OVW. Het bestuur beslist hierna over de aanvraag in haar bestuursvergadering.

Aanvraag voldoet niet aan de criteria. Bestuur OVW stuurt de aanvraag retour
met argumentatie etc. Indien de aanvraag met enige aanvulling wel aan de criteria zou kunnen voldoen dan delen wij dit de aanvrager mede en kan men het verzoek nogmaals met de aanvullingen indienen. Deze zal dan door het COW herbeoordeeld worden.

Projecten worden voor maximaal 3 jaar ondersteund (dit is natuurlijk mede afhankelijk van de jaarlijkse stemming tijdens de ALV/OVW over het OF).

De ALV dient de projecten begroting O.F. gelden goed te keuren.

4 (vervolg 1)

Aanvraag voldoet wel aan de criteria.
De aanvrager krijgt mail dat de aanvraag in behandeling genomen is. COW beoordeeld de aanvraag conform artikel 3, eventueel vraagt de COW aanvullende informatie indien men dit nodig heeft ter beoordeling.

De aanvraag wordt voorgelegd aan het bestuur OVW met aanbeveling COW. Vervolgens neemt het bestuur van de OVW hierover een besluit. Mochten de goedgekeurde aanvragen in een boekjaar het totaal te beschikking staande budget overschrijden dan zal het bestuur van de OVW hiervoor een modus dienen te vinden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een pitching of verdeelsleutel.

Hierna vindt er een administratieve reservering plaats van de toegekende omvang.

De aanvrager wordt van het besluit alsmede de geldende spelregels (verantwoording etc.) op de hoogte gesteld. Er wordt hem tevens een contract ter ondertekening aangeboden (borging juiste besteding OF gelden en verantwoording).
Initiatiefnemers voeren de operatie van het project en zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het project. Afhankelijk van hetgeen wordt afgesproken kunnen de volgende afspraken tussen initiatiefnemers en OVW gelden:

4 (vervolg 2)

1. De initiatiefnemer is een btw plichtig bedrijf
Betalingen worden door de initiatiefnemers verricht. Btw kan door de initiatiefnemer in vooraftrek worden genomen. Na afronding van het project wordt een nacalculatie voorzien van onderliggende facturen en betalingsbewijzen van de facturen ingediend bij OVW. De initiatiefnemer factureert het toegekende bedrag aan OVW, nota is voorzien van btw. De btw dient door de initiatiefnemer te worden opgegeven. Na beoordeling van de nacalculatie door de administratie van de OVW wordt het bedrag overgemaakt aan de initiatiefnemer. Het bedrag gaat ten laste van de eerder gevormde reservering. OVW neemt de btw in vooraftrek.

2. Initiatiefnemer is geen btw plichtig bedrijf
Betalingen worden door de initiatiefnemers verricht. Btw kan door de initiatiefnemer niet in vooraftrek worden genomen. Na afronding van het project wordt een nacalculatie voorzien van onderliggende facturen en betalingsbewijzen van de facturen ingediend bij OVW. De initiatiefnemer factureert het toegekende bedrag aan OVW, nota kent geen btw. Na beoordeling van de nacalculatie door de administratie van de OVW wordt het bedrag overgemaakt aan de initiatiefnemer. Het bedrag gaat ten laste van de eerder gevormde reservering. OVW kan geen btw verrekenen.

3. OVW keurt rechtstreekse verzending van facturen voor projecten aan OVW goed. Na goedkeuring door het bestuur dat facturen voor projecten rechtstreeks worden gefactureerd aan OVW, worden facturen via info@ondernemersverenigingworkum.nl door de leverancier aangeboden bij OVW. Deze facturen komen terecht bij de penningmeester die de facturen controleert. Indien de factuur conform de begroting is, wordt de factuur goedgekeurd en betaald. Het betaalde bedrag gaat ten laste van de eerder gevormde reservering. Indien de factuur niet conform begroting is, wordt contact opgenomen met de initiatiefnemer. De btw wordt binnen de OVW verrekend. (Of op declaratie basis, dus declaratieformulier voor het hele project, met de bijbehorende facturen aangehecht ! )

5

Algemene voorwaarden OF met betrekking tot verantwoording.

Het bestuur van de OVW dient de begroting ten aanzien van het OFW (dus niet van de OVW zelf) aan het OF aan te leveren. De begroting dient door de ALV goedgekeurd te worden, deze begroting alsmede de notulen + getekende presentielijst dient aan het OF toegezonden te worden. Er dient een resultatenrekening van het OFW (onder verantwoording van het bestuur van de OVW) van het voorgaande jaar aangeleverd te worden, ook deze dient door de ALV te zijn goedgekeurd (2019).

▼ Contact

Contactgegevens

Stacks Image 126
Volg ons op Facebook!
Stacks Image 131
Volg ons op Twitter!

Het bestuur

Claudia Pronebner - Fashion By Fré
Frank de Haan - De Haan Watersport (Penningmeester)
Frank van het Reve - Aquaresort It Soal
Afke Visser - Visser Jachtbouw (Voorzitter)
Jos van de Vijver - Mr. Ing. J.J. van de Vijver, Advocaat & Mediator
Martin Pieterman - Pension Het Smidsvuur
Cees van Stam - Beeldenstad Workum (Secretaris).
Stacks Image 54

ontwerp: AF Design

© 2017-2019 Ondernemersvereniging Workum Stuur een email

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer weten? Surf naar onze privacyverklaring